Organizujemy za dopłatą dojazd na obóz z większych miast Polski. Podróż odbywa się autokarem i/lub pociągiem. Zastrzegamy sobie prawo do organizowania na trasie przesiadek (zgodnie z regulaminem dojazdów poniżej).

Wykaz miejsc i godzin zbiórek będzie dostępny na ok. 7 dni przed wyjazdem (wysyłamy wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami na adres podany przy rezerwacji).

Uczestnicy zawsze podróżują pod opieką naszej kadry.

Dojazd z poszczególnych miast Polski będzie realizowany w zależności od terminu ferii. Dojazd negocjowany realizowany będzie przy min. 5 osobach.

REGULAMIN DOJAZDÓW NA OBÓZ

1. Obowiązkiem Uczestnika jest:

a) Określenie miejsca wsiadania i powrotu przy zawieraniu umowy oraz uiszczenie związanej z tym dopłaty. Ewentualna zmiana miejsca wsiadania i powrotu może nastąpić najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Zgłoszenie zmiany po tym terminie nie gwarantuje jej realizacji i zostanie uwzględnione jedynie w przypadku, o ile będzie to faktycznie możliwe. Organizator zwróci dopłatę za dojazd w przypadku nieskorzystania z usługi przez Uczestnika, jeżeli taka informacja została zgłoszona, co najmniej tydzień przed terminem wyjazdu. Natomiast w przypadku zgłoszenia tej okoliczności w terminie krótszym niż 7 dni, albo nie skorzystania przez Uczestnika z dojazdu z przyczyn leżących po jego stronie, ma on prawo żądać zwrotu jego wartość jedynie w części, w jakiej Organizator zaoszczędził wpłaconą przez Uczestnika kwotę albo, jaką odzyskał z uwagi na niewykorzystanie świadczenia przez Uczestnika. 

b) Punktualne przybycie na zbiórkę. W przypadku spóźnienia się grupa nie oczekuje na Uczestnika i nie może być to podstawą do roszczeń, za wyjątkiem opisanych wyżej w lit.a).

c) Posiadanie ważnej legitymacji szkolnej, a także, jeżeli nie została wcześniej dostarczona do biura, poprawnie wypełnionej karty kolonijnej. Brak karty może być powodem odmowy przyjęcia na obóz. W przypadku obozów zagranicznych wymagany jest odpowiedni dokument (dowód osobisty lub paszport). W przypadku nie posiadania ważnej legitymacji podczas kontroli, Uczestnik w razie konieczności kupowania nowych biletów, pokrywa koszt biletu normalnego. 

d) Zabranie odpowiedniej ilości bagażu. Uczestnik może zabrać jedną dużą torbę lub plecak oraz dwie sztuki bagażu podręcznego. W przypadku dojazdu autokarowego, bagaż nie może ważyć więcej niż 20 kg. W przypadku braku miejsca kierowca ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowego bagażu.

e) Troska o swój bagaż. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w miejscu publicznym do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.

f) Informowania opiekuna grupy o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach i wadach zauważonych w autokarze.

g) Przestrzegać podczas przejazdu zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów, głośnego zachowania, przeklinania jak również jakichkolwiek innych zachowań, które naruszałyby dobre obyczaje.

h) Nadto przestrzegania regulaminu przewozu określonego przez przewoźnika. W przypadku naruszenia obowiązków, o jakich mowa w pkt. f i g, organizator będzie upoważniony do podjęcia stosowanych działań adekwatnych do sytuacji, z wezwaniem policji i przekazania im uczestnika włącznie.

2. Obowiązkiem Organizatora jest:

a) Zapewnienie opieki nad Uczestnikami. W każdym środku lokomocji jedzie opiekun grupy. O ile w opisie świadczeń nie podano inaczej, Organizator nie zapewnia podczas przejazdów, dojazdów i wycieczek obecności osób z uprawnieniami pilota wycieczek.

b) Dołożenie wszelkich starań, aby dojazdy odbywały się zgodnie z rozkładem jazdy. Podane godziny mogą ulec zmianom spowodowanym przez warunki atmosferyczne, sytuacje na drogach i przejściach granicznych lub inną siłą wyższą.

c) Zapewnienie wszystkim Uczestnikom miejsc siedzących. Miejsca w autokarach nie są numerowane. Wskazuje je opiekun podczas wsiadania. 

d) Przekazania Rodzicom przed wyjazdem informacji: telefon do opiekuna podróży, telefon do kierownika obozu, adres ośrodka oraz możliwości kontaktu z Uczestnikiem.

e) Na prośbę, przekazania Rodzicom informacji na temat czasu przejazdu, miejsc ewentualnych przesiadek oraz godzin postojów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) do zmiany środka transportu (z autokaru na minibusa, pociąg, samochód osobowy, itp.) w przypadku braku wymaganej liczby Uczestników (20 osób). 

b) Organizator do dnia realizacji umowy, jednak nie później niż na 12 godzin przed zaplanowanym wyjazdem, zastrzega sobie prawo, w porozumieniu z Klientem, do zmiany rozkładu jazdy.

Zmiana rozkładu jazdy w stosunku do pierwotnie ustalonej godziny nie powinna wynosić więcej niż 4 h.

c) Organizowania na trasie przesiadek.

4. Postanowienia dodatkowe:

a) Dojazd NEGOCJOWANY — w przypadku min. 5 osób, za dodatkową opłatą. Godziny dojazdu ustalane są indywidualnie.

b) W przypadku większej grupy (min. 10 osób) istnieje możliwość zorganizowania transportu z miast nie ujętych w rozkładzie jazdy. Godziny i ceny ustalane są indywidualnie.

c) Nie można wsiadać i wysiadać pomiędzy wyznaczonymi miejscami zbiórek. 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki dojazdów innych organizatorów, których oferty zawarte są w katalogu oraz na stronie.